پس از پایان شهریور ماه جاری، سیاست محاسبه هزینه حمل و نقل سایت تغییر خواهد کرد. در حال حاضر با هر خرید بیش از 600 هزار تومانی هزینه ارسال کالا تا باربری مقصد بر عهده ما خواهد بود. تا پایان تابستان جاری از این فرصت استفاده نمایید.