آیا با وجود موبایل کاغذ باقی خواهد ماند

پشتیبانی 86071308 021